Meniu Închide

Termeni și condiții

Efectuănd o plată pe acest site accept următorii termeni și condiții referitoare la RESTITUIRI:
Prin bifarea căsuței, sunt de acord și înțeleg că nu se pot face restituiri pentru tranzacțiile încheiate cu succes, în cazul în care mă răzgândesc în legătură cu suma de credit, în cazul în care am greșit numărul sau pentru oricare alt motiv.

Este responsabilitatea mea să înțeleg și să accept faptul că reîncărcările si codurile de reincărcare sunt produse digitale intangibile și, ca atare, PPay.ro nu va face restituiri odată ce plata către noi a fost efectuată cu succes și produsele sau serviciile au fost furnizate.

Codurile de reincarcare, respectiv reincarcarile, sunt exclusiv pentru retele de telefonie din Roamania. Doar reincarcarile pentru retelele Digi Spania, Digi Italia sunt pentru tarile respective.

Aceste bunuri digitale nu necesită livrare fizică.

Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) – “Art. 7 Validitatea, efectele juridice si proba contractelor încheiate prin mijloace electronice
(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci când sunt întrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamântul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezulta din aceste contracte este supusa dispozitiilor dreptului comun în materie de proba si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. ” Prin exceptia aratata de art. 16 din OUG nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, creditele de reincarcare telefonica NU pot fi returnate si nu sunt necesare prevederile speciale privind garantia si service-ul aplicat asupra produsului/serviciului ” Art. 16 – Exceptari de la dreptul de retragere – Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9-15 in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale urmatoarele: … c) furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar.”
Prin exceptia aratata de art. 16 din OUG nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, CREDITUL DE REINCARCARE TELEFONICA NU POATE FI RETURNAT si nu sunt necesare prevederile speciale privind garantia si service-ul aplicat asupra produsului/serviciului. Aceeasi exceptie se aplica si reincarcarilor pentru televiziunea prin satelit, de aceea, CREDITUL DE REINCARCARE FOCUS SAT NU POATE FI RETURNAT.

By making a payment on this website I’m accepting the following REFUND POLICY:
By checking the box, I’m accepting that refunds are not available for successfully completed transactions, in the event I’m changing my mind about the amount of credit, if number provided was wrong or for any other reason.

It is my sole responsibility to understand and I do accept that Top-Up Codes and Airtime are non-tangible products or services and, as such, PPay.ro CANNOT ISSUE refunds once a payment transaction has been successfully completed and the product or service was electonically delivered or fulfilled.

The recharge codes, respectively recharges, are exclusively for Romanian telephone networks. Only the recharges for the Digi Spain, Digi Italy networks are for the respective countries.

These digital products do not require physical delivery.

According to the Electronic Commerce Law (Law 365/2002 as amended by Law 121/2006) – “Art. 7 Validity, legal effects and evidence of contracts concluded by electronic means

(1) Contracts concluded by electronic means produce all the effects recognized by law contracts, when the conditions required by law for their validity are met.

(2) For the validity of contracts concluded by electronic means, the prior consent of the parties on the use of electronic means is not necessary.

(3) Proof of the conclusion of contracts by electronic means and the resulting obligations of these contracts is subject to the provisions of the common law in matters of evidence and the provisions of Law No. 455/2001 regarding the electronic signature.” With the exception shown by art. 16 of GEO no. ” Art. 16 – Exceptions to the right of withdrawal – The following are exempted from the right of withdrawal provided for in art. 9-15 regarding distance contracts and contracts outside commercial premises: ….c) supply of products made according to the specifications presented by the consumer or clearly personalized.”
With the exception shown by art. 16 of GEO no. 34/2014, regarding the rights of consumers in contracts concluded with professionals, as well as for the modification and completion of some normative acts, MOBILE PHONE RECHARGE CREDITS CANNOT BE RETURNED and the special provisions regarding the warranty and service applied to the product/service are not necessary.
The same exception also aplies to recharges for satellite television, therefore, the FOCUS SAT RECHARGE CREDIT CANNOT BE RETURNED.

Select your currency